Korg
Korg

Sociala initiativ

Här på sidan kan du läsa om några av våra sociala initiativ.

VI STÄLLER KRAV PÅ VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Oavsett var våra många leverantörer verkar och vilka aktiviteter de utför, måste de uppfylla kraven i vår Code of Conduct samt relevant lagstiftning.

Kraven i vår Code of Conduct rör miljö och klimat, produktsäkerhet och -kvalitet, etik och djurvälfärd.

VI ÄR EN DEL AV AMFORI BSCI

För att säkerställa att vår Code of Conduct efterlevs, är vi medlemmar i amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI). Vår Code of Conduct är baserad på amforis erkända Code of Conduct, som bygger på internationella principer för arbetstagares rättigheter – bland annat Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner.

Vi använder amforis leverantörshanteringssystem för att hålla koll på att våra producenter följer kraven och för att säkerställa att de sociala förhållandena kontinuerligt förbättras. Detta sker genom tredjepartskontroll av producenterna och dialog baserad på resultaten.

Visselblåsarpolicy på ILVA

Hos ILVA strävar vi efter att vara ett företag präglat av starka värderingar och höga etiska standarder. Vår identitet är avgörande för det förtroende vi åtnjuter från våra kunder, samarbetspartners och samhället.

Vi vill skapa en företagskultur som är öppen, trygg och förtroendefull, och vi uppmuntrar till en öppen dialog över hela koncernen. Drömscenariot är därför att både kunder, anställda, leverantörer och andra av ILVA intressenter fritt kan dela tankar och upplevelser – både positiva och negativa.


Vi har full förståelse för att det kan vara känsligt att dela information eller rapportera upplevelser som rör kollegor eller andra anställdas beteende. Därför erbjuder vi hos ILVA en säker och konfidentiell kanal för att ge anställda, tidigare anställda eller samarbetspartners möjlighet att säkert och anonymt rapportera eventuella oegentligheter eller olagligheter i samband med våra aktiviteter. Observera att om du är anställd hos ILVA, uppmanar vi dig i första hand att vända dig till din närmaste chef. Du kan också kontakta din arbetsmiljö- och/eller fackliga representant eller vår HR-avdelning. Vi är förpliktade att säkerställa att du kan dela dina bekymmer i en trygg och konstruktiv atmosfär, och vi tackar dig för att du bidrar till att upprätthålla våra höga standarder för integritet och professionalism.

Om det ändå skulle hända att en anställd anser att öppen kommunikation inte är ett alternativ, kan denne vid misstanke om brott mot Lars Larsen Group Employee Code of Conduct rapportera ärendet genom Lars Larsen Groups whistleblower-system.