Miljöpolicy


Företagsstrategi för socialt engagemang och ansvar.


Policyförklaring

ILVA strävar efter att skapa en positiv skillnad i de miljöer där vi är representerade.

ILVAs företagsstrategi för socialt engagemang och ansvar

ILVA anser att socialt engagemang och ansvarstagande är nödvändigt för företagets tillväxt, och att detta inbegriper alla miljömässiga och sociala frågor som förknippas med företaget och dess verksamhet.

ILVA har påbörjat en process som ska främja förståelsen för och hanteringen av den miljömässiga och sociala påverkan som förknippas med de produkter som ILVA säljer.

ILVA vill först och främst arbeta med följande frågor:
 
 1. Inköp av virke
 2. Standarden för arbetskraft hos leverantörer 
 
ILVA är medvetet om och strävar efter större insikt i följande frågor:
 
 1. Arbetsplats och byggnader (miljöpåverkan)
 2. Kemikalier
 3. Påverkan på företagsmiljönMångfald i medarbetarstaben/kundbasen 
 

POLICY FÖR VIRKESANVÄNDNING


Policyförklaring

ILVA vill att allt virke som används i företagets produkter kommer från skogar som är oberoende certifierade och drivs i enlighet med FSC-standarder (Forest Stewardship Council). ILVA kommer aktivt att leta efter och välja FSC-certifierade leverantörer av träprodukter till företagets sortiment.

ILVA är medvetet om de miljömässiga och sociala problem som förknippas med användning av tropiskt hardwood, och vi har därför valt att vara medlem i Tropical Forest Trust.


Företagets målsättningar

Som en naturlig del av företagets överordnade policy förbinder sig ILVA till följande:
 
Sedan december 2004 har vi arbetat för att få full insyn i alla skogsbruk som levererar virke till ILVAs produktsortiment.
Sedan april 2005 har vi i samarbete med våra leverantörer strävat efter att avlägsna alla källor vi inte kan godkänna, så att denna typ av virke helt undviks (se anmärkning 1).
Sedan januari 2007 har vi strävat efter att säkerställa att alla skogsbruk som levererar virke till produkter som säljs av ILVA är oberoende certifierade och administrerade via certifieringssystem som vi kan godkänna.
Det är vår avsikt att så småningom öka andelen av FSC-certifierade produkter.

 

Anmärkning 1:

 • ILVA godkänner för närvarande följande typer av leverantörer:
 • FSC-certifierade leverantörer
 • Leverantörer som är certifierade av andra oberoende program
 • Kända, legala källor.


ILVAS ALLMÄNNA STANDARDER FÖR LEVERANTÖRER


Policyförklaring

ILVA arbetar för att säkerställa att företagets etiska riktlinjer efterlevs av alla leverantörer i leveranskedjan.
Etiska riktlinjer
ILVAs policy beskriver de allmänna arbetskraftsstandarder som ILVA förväntar sig att skogsbruk som levererar produkter till ILVAs butiker uppfyller som minimikrav.

Vi är medvetna om att etisk handel är förknippad med många och komplexa frågor, och vi förpliktar oss att sätta fokus på ILVAs egen roll inom området. ”ILVAs allmänna standarder för leverantörer” ska ses som en utgångspunkt för att uppmuntra till förbättring – även bland våra leverantörer.

Vi kommer att fortsätta med att löpande utöka detta arbete. Vi menar att resultat ska uppnås genom realistiska, löpande förbättringar och genom verkliga och hållbara förändringar i de områden där vi är representerade. Vi förväntar oss att våra leverantörer implementerar och förmedlar dessa standarder bland sina underleverantörer.
Allmänna standarder
Fabriken anställer bara medarbetare som är äldre än den lokala lagliga minimiåldern. Om den är lägre än 14 år, eller om det inte finns någon laglig minimiålder, bör arbetarna
inte vara yngre än 14 år. Det får inte nyanställas barnarbetare.
 
 • Arbetare måste behandlas med respekt och deras hälsa och säkerhet ska skyddas.
 • Det får inte förekomma tvångsarbete eller användas ofrivillig arbetskraft.
 • Leverantörerna ska vara villiga att ge information om underleverantörer och ska vara inställda på att samarbeta med ILVA och fabriksledningen för att driva igenom förbättringar där så behövs.
 

Anmärkning 2:

ILVA använder sig av FSCs Controlled Wood Standard (2004) för att definiera ”kontroversiella källor” (du kan läsa mer i ”A Guide for avoiding environmentally and socially damaging wood” på www.fsc.org).

Tropical Forest Trust är en ideell organisation som strävar efter att:

”förändra den internationella handeln med tropiskt virke och virkesprodukter så att skogarna bevaras och hållbar och rättvis social och ekonomisk utveckling i alla delar av leveranskedjan uppnås”.

Se www.tropicalforesttrust.com för mer information.